Wybór języka
powrót

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie

Adres:
Górzykowo 1
66-100 Sulechów

tel. 68 385 95 00
e-mail:
sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl
strona www:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/

Dyrektor: Agnieszka Stelmasik

 

 

Do najważniejszych zadań Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg należy:

 • przygotowanie warunków zamówienia publicznego wraz z procedurą przetargową, realizacją przetargu oraz nadzoru nad realizacją zadań, odbioru zrealizowanych zadań;
 • utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi w zakresie czystości oraz zimowego utrzymania;
 • realizacja decyzji organów zarządzających ruchem drogowym, instalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sterowania ruchem oraz oznakowania pionowego i poziomego;
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew, krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi;
 • przeciwdziałanie i zapobieganie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zleconymi robotami drogowym i mostowymi;
 • prowadzenie inwentaryzacji i ewidencji dróg i obiektów mostowych;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkami lub bez ładunków o masie nacisku na osie lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobierania opłat i kar pieniężnych za przekroczenie tych norm;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, kiedy występuje bezpośrednie zagrożenie osób lub mienia;
 • prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zakresie działania Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg przy współpracy i pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze;
 • opracowywanie projektów planów zagospodarowania pasa drogowego;
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg;
 • wydawanie zezwoleń na korzystanie z drogi w sposób szczególny.

Więcej o działalności Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie
Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci w Wojnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze