Wybór języka
powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony - Biuletynu Informacji Publicznej - na zasadach częściowo zgodnych z treścią wspomnianej ustawy. Zapewnienie ma zastosowanie do strony internetowej http://powiat-zielonogorski.plZapewnienie dotyczy w szczególności ograniczania stosowania plików PDF, DOC itp. i osadzania tekstów bezpośrednio w redagowanych blokach informacyjnych Biuletynu Informacji Publicznej. Dokumenty PDF powstałe na podstawie źle przygotowanych technicznie dokumentów Word lub skanów dokumentów będą w miarę możliwości poprawiane celem polepszenia ich jakości.

Status pod względem zgodnościNiniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej ( po skanowaniu/OCR)- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałówKorzystający z Biuletynu Informacji Publicznej mogą zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu lub skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.Poniżej link do informacji o dostępności tłumacza języka migowegoObsługa osób niesłyszącychW przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, prosimy o kontakt z Informatykami Biuletynu: , nr tel. 68 4527584 it@powiat-zielonogorski.plStarostwo Powiatowe w Zielonej GórzeUl. Podgórna 565-057 Zielona Góra

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-05Ostatnia aktualizacja: 2020-07-10Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi. 

Postępowanie odwoławczeKażdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa Link do strony internetowej Rzecznika Praw ObywatelskichRzecznik Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze - Budynek główny, ul.Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra Do budynku prowadzi wejście od ul. Podgórnej z poziomu chodnika. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na wprost od wejścia. Interesant jest przyjmowany w nowoczesnej sali pozbawionej barier, przez co istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem. Załatwianie sprawy w jednym miejscu pozwala na skrócenie czasu obsługi interesanta.W budynku jest winda z oznakowaniem w alfabecie brajla. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w części głównej budynku w tym sala konferencyjna na 1 piętrze. Sala konferencyjna nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Na parterze znajduje się toaleta dla osób Niepełnosprawnych.Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Delegatura Starostwa Powiatowego w Sulechowie Plac Ratuszowy 8, 66-100 Sulechów

Do budynku prowadzi wejście od Placu Ratuszowego z poziomu dwóch schodków. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na pierwszym pietrze.
W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.