Wybór języka
powrót

LV Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję LV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

 

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 października 2023 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LV Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów nr  L.2023, LI.2023, LII.2023, LIII.2023, LIV.2023.   
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym. Analiza oświadczeń majątkowych za 2022 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym. Analiza oświadczeń majątkowych radnych powiatu zielonogórskiego za 2022 rok.
 6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
  1. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    zmiany uchwały nr LIII.359.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 280 do skrzyżowania z drogą krajową nr 32 znajdującą się w powiecie zielonogórskim na terenie Gminy Czerwieńsk, (druk 367);

2)    o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 368);

3)    o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, (druk 369);

4)    ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, (druk 370);

5)    wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu powierzchni użytkowej w wymiarze 57,15 m2 zlokalizowanej na I piętrze w budynku przy ul. Zwycięstwa 1, położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką numer 417/1, położonej w obrębie 1 miasta Sulechów, (druk 371);

 

 

 

6)    wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie, (druk 372);

7)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 373);

8)  zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 374);

9)  zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”, (druk 375).

 1. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 2. Zamknięcie LV Sesji Rady Powiatu.

 

 

ZAPROSZENIE

 

W związku z zakończeniemrealizacji projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego
w powiecie zielonogórskim” dnia 26 października 2023 r. godz. 10:00 nastąpi:

- prezentacja Budynku „B” CKZiU w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 75 (wjazd na plac przed budynkiem) w związku z zakończeniem zwiedzanie obiektu szkolnego, poczęstunek,

- zaprezentowanie wyposażenia szkoły -sala komputerowa -CKZiU w Sulechowie, ul. Piaskowej 53.