Wybór języka
powrót

XLVII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XLVII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 3 marca 2023 roku o godz. 10:30 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Powiatu.
 2. Złożenie ślubowania radnej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu nr  XLVI.2023.   
 5. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Informacja roczna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze za 2022 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmiany uchwały o powołaniu Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu Zielonogórskiego, (druk 308);

2)       zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Zielonogórskiego, (druk 309);

3)       przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zielonogórskim na lata 2023-2030, (druk 310);

4)       wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Czerwieńsk naruszającej granice Powiatu Zielonogórskiego, (druk 311);

5)       o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 312);

6)       określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r., (druk 313);

7)       rozpatrzenie petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu Przyjaźni Podmoklom, , (druk 314);

8)     wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 315);

9)     zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 316);

10) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”, (druk 317).

 1. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 2. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Powiatu.