Wybór języka
powrót

Spotkanie lubuskich starostów z Marszałek Województwa Lubuskiego

24 maja br., Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz starostowie lubuskich powiatów wzięli udział w spotkaniu z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak. Głównymi tematami spotkania były partnerskie działania przy realizacji projektów systemowych: rozwój szkolnictwa zawodowego oraz informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług, a także współpraca w ramach Partnerstwa dla wolontariatu

Rozwój Szkolnictwa Zawodowego

172 mln – to wartość dofinansowania w ramach RPO na realizację projektu pozakonkursowego  Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. W ramach projektu realizowane będą trzy typy działań wspierające kształcenie zawodowe, tj:

I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,

II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU

III. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Realizację projektu zaplanowano w trybie pozakonkursowym, oznacza to, że wsparcie skierowane zostanie do wszystkich organów prowadzących szkoły i placówki zawodowe w zakresie rozwoju wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego oraz doposażenia bazy dydaktycznej.

Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele szkół prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe na terenie województwa lubuskiego.

Informatyzacja zasobów geodezyjnych

Projekt "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług" miałby być realizowany w latach 2017-2019 na terenie 12 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim.
Celem projektu jest modernizacja zasobów oraz budowa cyfrowej platformy, standaryzująca zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług.

 „Partnerstwo dla wolontariatu” - zawarto list intencyjny między rzecznikiem Praw Obywatelskich, Województwem Lubuskim a lubuskimi instytucjami publicznymi i NGO. Jego efektem będzie realizacja projektu dedykowanego młodzieży z problemami dostosowawczymi realizowany we współpracy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Departamentu Zdrowia i Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Liderem projektu, ma być Związek Harcerstwa Polskiego (Chorągiew Ziemi Lubuskiej), który dysponuje obecnie bazą – ma na terenie naszego województwa 15 hufców. ZHP będzie się ubiegać o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane jest uruchomienie Poradni młodzieżowychoraz mobilnych punktów konsultacyjnych, które miałyby dyżury w mniejszych miejscowościach na terenie województwa. Wizytom takiego autobusu towarzyszyć mają atrakcje (gry, zabaw, quizy miejskie), a porady psychologiczne będą de facto "dodatkiem" – takie działanie ma na celu „odczarowanie” pomocy psychologicznej, ale jednocześnie uświadomienie młodym ludziom, że korzystanie z pomocy specjalisty to nie wstyd.

Tekst opracowano na podstawie informacji opublikowanej na: http://lubuskie.pl/