Wybór języka
powrót

Spotkanie informacyjne ws. projektu "Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe-Budżet Inicjatyw Obywatelskich"

W piątek, 23 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie powiatu zielonogórskiego, mające na celu zapoznanie potencjalnych uczestników projektu "Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - Budżet Inicjatyw Obywatelskich" z możliwościami i perspektywami rozwoju jakie niesie za sobą aplikowanie i uczestnictwo w projekcie.

 

 

 

W piątkowym spotkaniu udział wzięli Wicestarosta Zielonogórski Waldemar Kotlarski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych Romuald Malinowski oraz przedstawiciele powiatowych organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o założeniach projektu oraz sposobie pozyskania mikrodotacji na realizację planowanego przedsięwzięcia.

"Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - Budżet Inicjatyw Obywatelskich" to projekt, który ma pobudzić grupy młodzieżowe, samorządy szkolne, studenckie do współpracy z liderami, opiekunami, a także kooperacji międzypokoleniowej, ma też promować postawy i aktywność obywatelską wśród młodych mieszkańców Województwa Lubuskiego.

Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem, a młodymi obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów czy wzmacniania zbieżnych wartości. Włączenie do udziału w procesie rozwoju regionu nieformalnych grup młodzieżowych oraz organizacji pozarządowych aktywizujących młodzież przyczynia się do trwałego budowania tożsamości regionalnej.

Kto może wnioskować o dotacje:

Realizatorami projektów będą organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne (niemniej niż 3 osoby, z liderem – osobą pełnoletnią) z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej, którym operator projektu zleca wykonanie zadania. Jedna organizacja pozarządowa może realizować jeden projekt, natomiast może opiekować się wieloma grupami nieformalnymi. Operator pomoże w znalezieniu organizacji parasolowej, jeśli zgłosi się grupa z projektem.

Kiedy będzie można wnioskować o dotację:

Konkurs na przyznanie mikrodotacji został ogłoszony w dniu 12 czerwca 2017 r. i potrwa do 07 lipca 2017 r.

Na co może być przeznaczona dotacja?

Sfera zadań publicznych art. 4. ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; m. in.:

 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 • Integracja – międzypokoleniowa, kulturowa,
 • Działalność na rzecz: osób niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot lokalnych,
 • Promocja zatrudnienia,
 • Innowacje,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata, edukacja,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • Turystyka i krajoznawstwo,
 • Działania na rzecz rodziny,
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

O jakie środki można wnioskować?

Maksymalnie do 5 tys. zł.
Realizator projektu w ramach mikrodotacji musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego (dotyczy wkładu osobowego).

Wszelkie informacje nt. projektu "Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe"  dostępne są na stronie: http://lim.zgora.pl/