Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z  2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Powiatu
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie Protokołu nr XXXVI.2017.
  4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
  7. Wnioski i interpelacje radnych.
  8. Sprawozdanie – Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze za 2016 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) powierzenia Gminie Bojadła zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła,
2) powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk,
3) powierzenia Gminie Kargowa zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa,
4) powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański,  
5) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski,  
6) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
7) wyrażenia zgody na oddanie w najem  budynku usytuowanego na działce nr 417/1, położonej w obrębie 1 miasta Sulechów,
8) przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 103217 –l. Koszarowa w Sulechowie”,
9) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świdnica”,
10) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”,
11) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie”,
12) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
13) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

     10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
     11. Wolne wnioski i zapytania.
     12. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Powiatu.

Informuję, że porządek obrad może ulec zmianie.

Edwin Łazicki
Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego