Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Powiatu
19.10.2017 12:00 do: 19.10.2017 15:00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 października 2017 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr XXXVIII.2017.
4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok oraz analiza oświadczeń majątkowych za 2016 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
7. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
8. Wnioski i interpelacje radnych.
9. Sprawozdania finansowe za I półrocze 2017 r.:

a) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
b) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
c) Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,  
2) uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie,
3) uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2018,
4) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sulechowie ,
5) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sulechowie,
6) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sulechowie,
7) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
8) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku,
9) przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno–Leczniczym dla Dzieci,
10) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Sulechowie,
12) nadania imienia Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
13) nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
14) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
15) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”.

11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Powiatu.

Informuję, że porządek obrad może ulec zmianie.

Edwin Łazicki
Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego