Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Powiatu
07.09.2017 12:00 do: 07.09.2017 15:00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.Dz. U.z  2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 7 września 2017 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu nr XXXVII.2017.

4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.

7. Wnioski i interpelacje radnych.

8. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg i przeprowadzonych remontach.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie,

2) zmiany uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie   określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,

3) rozpatrzenia skargi Pana ………….,

4) rozpatrzenia skargi Pana ………….,

5) rozpatrzenia skargi zbiorowej mieszkańców wsi Podgórzyce i Turów,

6) rozpatrzenia skargi Pana ……………,

7) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

8) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”,

9) uchylenia Uchwały nr XXXVII.215.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański,

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu

Informuję, że porządek obrad może ulec zmianie.

Edwin Łazicki
Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego