Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449), zwanego dalej rozporządzeniem, a mianowicie:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce, do której aplikuje  na stanowisko dyrektora lub kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe (w przypadku aplikowania na stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placówek);
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 •  uzyskał:
  - co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
  - pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  - w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy             w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora; 

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r., poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną,     o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo          o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023r. poz. 742) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn. zm.);
 • w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 2. Nie jest nauczycielem i spełnia wymagania określone w § 6 rozporządzenia. 3. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, o którym mowa w  § 12 rozporządzenia i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin:

2023-06-09 15:00:00

b. Sposób:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania           i rozwoju szkoły/ zespołu szkół lub placówki,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku    osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,- datę i miejsce urodzenia,- obywatelstwo,- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa          w punkcie 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (w tym przygotowania pedagogicznego), w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność          z oryginałem kopie:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 289, z późn. zm.);
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa       w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.    z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742),
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
c. Miejsce:

Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem ”Konkurs” z nazwą i siedzibą placówki, której konkurs dotyczy,  w  terminie do dnia 9 czerwca 2023r. na adres: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 , 65 – 057 Zielona Góra. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod wyżej wymienionym adresem w Wydziale Edukacji i Sportu lub numerem telefonu 68 45 27 510 lub 68 45 27 580.

VII. Informacje dodatkowe:

Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Zielonogórski