Wybór języka
powrót

Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwaną dalej „Powiatową Radą”

Na podstawie art. 44b ust. 1, art. 44c ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( DZ. U. 2023. poz .100 z poźn. zm.,)ogłaszam: przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady mają organizacje pozarządowej fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Zielonogórskiego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do zadań Powiatowej Rady, będącej organem opiniodawczo-doradczym starosty, składającej się z 5 osób powołanych spośród przedstawicieli w/w podmiotów, należało będzie:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych.

2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. ocena realizacji programów.

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków  dla osób niepełnosprawnych.

Pisemne zgłoszenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, w terminie do dnia 29 września 2023 roku.