Wybór języka
powrót

L sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

Dnia 29 czerwca 2023 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53. Odbyła się L Sesja Rady Powiatu.

Sesję otworzył przewodniczący rady Edwin Łazicki, przedstawiając porządek obrad. 

Starosta i Przewodniczący rady przedstawili swoje działania w okresie międzysesyjnym.

Po debacie nad raportem o stanie powiatu zielonogórskiego za 2022 rok rada udzieliła zarządowi powiatu wotum zaufania, przy dwóch głosach przeciwnych.

Rada jednogłośnie podjęła  chwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. Zarząd powiatu otrzymał absolutorium za 2022 rok, przy dwóch głosach przeciwnych.

 

Ponadto jednogłośnie przyjęto także uchwały   w sprawie:

1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ

3) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków , (druk 338);

4) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, (druk 342);

5) przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do partnerstwa z Powiatem Odra-Sprewa w projekcie pn. „Edukacja łączy-tworzenie połączonych w sieć centrów kompetencji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście Przemysłu 4.0”, (druk 343)

6) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 339);

7) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 340);

8) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030", (druk 341);

9) przekazania Gminie Kargowa zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 2802F,(druk 344);

10) przekazania Gminie Kargowa zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 2801F,(druk 345).