Wybór języka
powrót

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy, że Powiat Zielonogórski przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji,

2.  osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. stopniu znacznym,
 2. stopniu umiarkowanym
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie

w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

 1. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której stanowi załącznik nr 7 do Programu.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;
 2. osoby będące członkami rodziny – na potrzeby Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych (rodziców/dziadków/pradziadków oraz dzieci/wnuki/prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem;
 3. opiekunowie prawni.

 NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczenie, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością nie świadczy usług opiekuńczych (np. karmienie, zmiana opatrunków, zmiana pieluch). Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w realizacji jej celów, ale jej nie wyręcza. Wszystkie wykonywane czynności są realizowane przy udziale uczestnika, zatem asystent nie może samodzielnie robić dla niego zakupów, załatwiać za niego spraw urzędowych, przywozić mu obiadów itp. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością , na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie   o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
 5. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 6. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

 CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 :

 

 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 3. Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona lub reprezentuje ją pełnomocnik)
 4. Treść programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością „ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 UWAGA!

ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.

W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE – W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy PCPR  pod numerami  telefonów:

    68 452 75 26

    68 452 75 90