Wybór języka
powrót

odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
 i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego. Sesję prowadzili Wiceprzewodniczący rady Beata Zawada i Czesław Hołołub. Po przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołu nr. XLVII Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz omówił działania Zarządu w okresie międzysesyjnym.

 

Przedstawiono także:

 1. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022r.
 2. Informacje na temat stanu i struktury osób bezrobotnych w powiecie zielonogórskim w okresie 2021-2022.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze za 2022 r

Podczas sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie:

 1. zmiany uchwały o powołaniu Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu Zielonogórskiego, (druk 318);
 2. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II  w Zielonej Górze, (druk 319);
 3. przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu zielonogórskiego na lata 2023–2030, (druk 320);
 4. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 321);
 5. powołania składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Rehabilitacyjno- Leczniczym  dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie, (druk 322);
 6. wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 326);
 7. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 323);
 8. zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”, (druk 324);
 9. zmiany uchwały Nr XIV.92.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, (druk 325).

 Na sesji zabrali głos przedstawiciele wsi Letnica w sprawie stanu dróg i chodników we wsi.

 

Po odpowiedzi na wolne wnioski zamknięto XLVIII sesję.