Wybór języka
powrót

XLVII Sesja Rady Powiatu

Dnia 3. marca 2023 roku o godz. 10:30 w Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53. Odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu, którą otworzył przewodniczący Pan Edwin Łazicki.W związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego przez Pana Dariusza Wróblewskiego mandat objęła i złożyła ślubowanie  Pani Celina Andrzejewska.Starosta i Przewodniczący Rady przedstawili swoje działania w okresie międzysesyjnym.Podjęto uchwały w sprawie:1) zmiany uchwały o powołaniu Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu Zielonogórskiego, (druk 308);2) zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Zielonogórskiego, (druk 309);3) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zielonogórskim na lata 2023-2030, (druk 310);4) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Czerwieńsk naruszającej granice Powiatu Zielonogórskiego, (druk 311);5) o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 312);6) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r., (druk 313);7) rozpatrzenie petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu Przyjaźni Podmoklom, (druk 314);8 wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 315);9) zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 316);10) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”, (druk 317).Następnie zamknięto XLVII Sesji Rady Powiatu.