Wybór języka
powrót

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie

Adres:
ul. Kruszyna 1,
66-100 Sulechów

tel. 68 385 22 05
e-mail:
pppsulechow@wp.pl
strona www:
www.pppsulechow.edupage.org

Dyrektor: Edyta Śniadecka

Poradnia w Sulechowie wspomaga dzieci i młodzież z Sulechowa, Bojadeł, Babimostu, Kargowej i Trzebiechowa. Punkt w Zielonej Górze z kolei udziela pomocy dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom placówek leżących na terenie gmin: Czerwieńsk, Świdnica, Nowogród Bobrzański i Zabór. Pracownicy realizują zadania poradni również poza placówką, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym między innymi poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii logopedycznej oraz badań diagnostycznych. Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej. Pomagają także wybrać kierunek kształcenia i zawód. Poradnia wydaje opinie w sprawie: wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie, objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej, dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, zwolnienie ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego, udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, przyjęcia ucznia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych, innych, określonych w odrębnych przepisach. W poradni działa, zespół orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego. Opinię wydaje się na wniosek rodziców. Korzystanie z pomocy udzielonej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie
Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci w Wojnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze