Wybór języka
powrót

L sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

Radne / Radni

Powiatu Zielonogórskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję L sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie L Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
  1. Raport o stanie Powiatu Zielonogórskiego za 2022 rok i debata nad raportem:

1)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania, (druk 333).

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i podjęcie uchwał wg porządku:

1)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2022 rok, (druk 334);

2)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2022 rok,(druk 335).

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie,(druk 336);

2)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ
w Wojnowie,(druk 337);

3)    określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, (druk 338);

4)    o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, (druk 342);

5)    przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do partnerstwa z Powiatem Odra-Sprewa w projekcie pn. „Edukacja łączy-tworzenie połączonych w sieć centrów kompetencji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście Przemysłu 4.0”, (druk 343)

6)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 339);

7)    zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 340);

8)    zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”, (druk 341);

9)    przekazania Gminie Kargowa zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 2802F,(druk 342);

10) przekazania Gminie Kargowa zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 2801F,(druk 343).

 1. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 2. Zamknięcie L Sesji Rady Powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

                                                                                              Edwin Łazicki