Wybór języka
powrót

Nieodpłatna pomoc prawna i niedopłatne poradnictwo obywatelskie

 

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione do ich otrzymania:

 1.    Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (osobie uprawnionej).

Przed uzyskaniem pomocy osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymienione poniżej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2.    Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń - po umówieniu terminu wizyty.

Termin wizyty ustalany jest:
- telefonicznie pod nr telefonu (68) 45 35 201 lub
- drogą elektroniczną na adres e-mail: lub
- poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi NPP i NPO dostępny pod adresem:
 https://np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski

3.    Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) nieodpłatną mediację,

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

4.    Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

5.    Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)    poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2)    przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3)    przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4)    przeprowadzenie mediacji;

5)    udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

6.    Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

7.    Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może złożyć anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Opinię (część B karty pomocy) osoba uprawniona osobiście umieszcza w oznakowanej urnie.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO:

Numer punktu Lokalizacja punktu Dni i godziny funkcjonowania punktu w 2021 r. Pomocy udziela
1 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ul. Porzeczkowa 2 66-003 Droszków (budynek świetlicy wiejskiej) poniedziałek 1000-1400 adwokat
wtorek 1330-1730 radca prawny
ul. Zielonogórska 2 66-016 Czerwieńsk (Ośrodek Zdrowia) środa 0800-1200 adwokat/radca prawny(1)
czwartek 1300-1700 radca prawny
piątek 0800-1200 adwokat
2 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ(2)

ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów (Ośrodek Pomocy Społecznej)

 

 

poniedziałek 0800-1200 radca prawny
wtorek 0800-1200 adwokat
środa 0800-1200 adwokat
czwartek 0800-1200 adwokat
piątek 0800-1200 radca prawny
3 PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO(2) ul. Rynek 33 66-120 Kargowa (Urząd Miejski) poniedziałek 1300-1700 doradca obywatelski
wtorek 0800-1200 doradca obywatelski
ul. Sulechowska 2 66-132 Trzebiechów
(Trzebiechowski Ośrodek Kultury)
środa 0800-1200 doradca obywatelski
czwartek 1300-1700 doradca obywatelski
piątek 0800-1200 doradca obywatelski

 

(1) adwokat w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. radca prawny w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

(2) punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej
„CIVIS SUM”z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2

Umawianie wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2021 roku

  1. I.                   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
Lp.

Lokalizacja

Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Godziny udzielania porad
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 ul. Porzeczkowa 2
66-003 Droszków
(budynek świetlicy wiejskiej)
1000-1400 1330-1730 - - -
ul. Zielonogórska 2 66-016 Czerwieńsk (Ośrodek Zdrowia) - - 800-1200 1300-1700 800-1200
2 ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów (Ośrodek Pomocy Społecznej) 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200

 

  1. II.                 Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Lp.

Lokalizacja

Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Godziny udzielania porad

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

3 ul. Rynek 33 66-120 Kargowa (Urząd Miejski) 1300-1700 800-1200 - - -
ul. Sulechowska 2 66-132 Trzebiechów (Trzebiechowski Ośrodek Kultury) - - 800-1200 1300-1700 800-1200

 

Aby zarezerwować wizytę w wyżej wymienionych punktach można:

1) dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem tel. (68) 45 35 201. Terminy i godziny, w których przyjmowane są rezerwacje telefoniczne to:

poniedziałek: 7.30-16.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.00;

 

albo

 

2) dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl
W treści e-maila należy podać lokalizację punktu oraz podać imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz należy zaznaczyć czy rezerwujący chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Odpowiedź w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie zwrotnie na adres e-mail, z którego wpłynęła prośba o rezerwację.

3)

albo klikając poniższy link lub banner

 

LINK ---> https://np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonog%C3%B3rski

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.