Wybór języka
powrót

Nieodpłatna pomoc prawna i niedopłatne poradnictwo obywatelskie

 

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione do ich otrzymania:

 1.    Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (osobie uprawnionej).

Przed uzyskaniem pomocy osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

2.    Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń - po umówieniu terminu wizyty. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr telefonu (68) 45 35 201 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl

3.    Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) nieodpłatną mediację,

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

4.    Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

5.    Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)    poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2)    przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3)    przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4)    przeprowadzenie mediacji;

5)    udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

6.    Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

7.    Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może złożyć anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Opinię (część B karty pomocy) osoba uprawniona osobiście umieszcza w oznakowanej urnie.

Harmonogram  pracy  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  i  punktu  nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego  zlokalizowanych  na  obszarze  Powiatu  Zielonogórskiego:

Numer punktu Lokalizacja punktu Dni i godziny funkcjonowania punktu w 2020 r. Pomocy udziela
1 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Słoneczna 13

66-014 Słone

(budynek przy szkole)

poniedziałek 9.00 – 13.00 radca prawny
wtorek 15.00 – 19.00 adwokat

ul. Zielonogórska 2

66-016 Czerwieńsk

(Ośrodek Zdrowia)

środa 8.00 – 12.00 radca prawny/adwokat(1)
czwartek 13.00 – 17.00 adwokat
piątek 8.00 – 12.00 radca prawny
2 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ(2)

ul. Jana Pawła II 52

66-100 Sulechów

(Ośrodek Pomocy Społecznej)

 

 

poniedziałek 8.00 – 12.00 adwokat
wtorek 8.00 – 12.00 radca prawny
środa 8.00 – 12.00 radca prawny
czwartek 8.00 – 12.00 adwokat
piątek 8.00 – 12.00 adwokat
3 PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO(2)

ul. Rynek 33

66-120 Kargowa

(Urząd Miejski)

poniedziałek 13.00 – 17.00

doradca obywatelski

(adwokat)

wtorek 8.00 – 12.00

doradca obywatelski

(apl. adwokacki)

ul. Sulechowska 2

66-132 Trzebiechów

(Urząd Gminy)

środa 8.00 – 12.00

doradca obywatelski

(apl. adwokacki)

czwartek 13.00 – 17.00

doradca obywatelski

(adwokat)

piątek 8.00 – 12.00

doradca obywatelski

(apl. adwokacki)

 

(1)     radca prawny w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

adwokat w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 r.

(2)     punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”

z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 7a/2, tel. 68 454 82 47

Umawianie wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2020 roku

  1. I.                   Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
Lp.

Lokalizacja

Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Godziny udzielania porad
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1

ul. Słoneczna 13

66-014 Słone

(budynek przy szkole)

900-1300 1500-1900 - - -

ul. Zielonogórska 2

66-016 Czerwieńsk

(Ośrodek Zdrowia)

- - 800-1200 1300-1700 800-1200
2

ul. Jana Pawła II 52

66-100 Sulechów

(Ośrodek Pomocy Społecznej)

800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200

 

  1. II.                 Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Lp.

Lokalizacja

Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Godziny udzielania porad

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

3

ul. Rynek 33

66-120 Kargowa

(Urząd Miejski)

1300-1700 800-1200 - - -

ul. Sulechowska 2

66-132 Trzebiechów

(Urząd Gminy)

- - 800-1200 1300-1700 800-1200

 

Aby zarezerwować wizytę w wyżej wymienionych punktach można:

1) dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem tel. (68) 45 35 201. Terminy i godziny, w których przyjmowane są rezerwacje telefoniczne to:

poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 14.00

 

albo

 

2) dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl
W treści e-maila należy podać lokalizację punktu oraz podać imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz należy zaznaczyć czy rezerwujący chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Odpowiedź w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie zwrotnie na adres e-mail, z którego wpłynęła prośba o rezerwację.

3)

albo klikając poniższy link lub banner

 

LINK ---> https://np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonog%C3%B3rski

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.