Wybór języka
powrót

XLVIII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr  XLVII.2023.   
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.
 10. Informacje na temat stanu i struktury osób bezrobotnych w powiecie zielonogórskim w okresie 2021-2022.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze za 2022 r.
  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmiany uchwały o powołaniu Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu Zielonogórskiego, (druk 318);

2)       nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II  w Zielonej Górze, (druk 319);

3)       przyjęcia Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie powiatu zielonogórskiego na lata 2023–2030, (druk 320);

4)       o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 321);

5)       powołania składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Rehabilitacyjno- Leczniczym  dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie, (druk 322);

6)     zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, (druk 323);

7)     zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2023-2030”, (druk 324).

 1. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 2. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Powiatu.