Wybór języka
powrót

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

Adres:
ul. Łączna 1
66-100 Sulechów

tel. 68 385 22 04
e-mail:
osw_sulechow@poczta.fm 
strona www: 
www.soswsulechow.edupage.org

Dyrektor: Monika Gromulska

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie zajmuje się nauczaniem dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Nauczanie odbywa się na poziomie szkoły podstawowej specjalnej, branżowej szkoły I stopnia specjalnej oraz szkoły przysposabiającej do pracy. W ośrodku utworzone zostało również Przedszkole Specjalne dla Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek dysponuje internatem w Sulechowie.  Do ośrodka przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W Ośrodku jest pracownia komputerowa, biblioteka, gabinet medyczny. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z pomocy logopedy, uczestniczyć w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego – OSW UKS Sulechów, sekcji Olimpiad Specjalnych, a także szkolnego koła PCK. Wychowankowie spoza miasta mieszkają w internacie. Ośrodek współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tczewie oraz Bauhausschule w Cottbus w Republice Federalnej Niemiec.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie pełni rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego na obszarze powiatu zielonogórskiego.  Od 6 grudnia 2017 r. na pomocy porozumienia zawartego w tym dniu pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Ministrem Edukacji Narodowej SOSW realizacje programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Więcej informacji o programie na stronie: https://soswsulechow.edupage.org/text49/

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie
Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci w Wojnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze