Wybór języka
powrót

Kultura

Placówki kulturalne działające na terenie gminy Babimost

Na terenie Gminy Babimost działają:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście
 2. Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Kramsku
 3. Świetlice wiejskie w:
  • Nowym Kramsku
  • Starym Kramsku
  • Kolesinie
  • Podmoklach Wielkich
  • Podmoklach Małych
  • Laskach
 4. Centrum Kształcenia Ustawicznego – Wioska internetowa w Podmoklach Małych
 5. Biblioteka Publiczna w Babimoście
 6. Filia Biblioteki Publicznej w Nowym Kramsku
 7. Izba Pamiątek Regionalnych w Babimoście
 8. Izba Tradycji w Podmoklach Małych
 9. Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych
 10. Izba Pamiątek w Nowym Kramsku

Głównym ośrodkiem kulturalnym w Babimoście jest Gminny Ośrodek Kultury. Istnieją tutaj liczne sekcje zainteresowań. Funkcjonuje sekcja plastyczna, modelarska, muzyczna, studio piosenki i inne. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają różnorodne organizacje społeczne, w tym Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego , Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Diabetyków Regionu Kozła oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, który tutaj prowadzi swoje zajęcia i wykłady. W Podmoklach Małych śpiewa zespół śpiewaczy „Wiwat”.

Od 2004 roku Ośrodek mieści się w budynku po byłym Wojskowym Klubie Garnizonowym. Dysponuje salą konferencyjną, kawiarnianą, kawiarenką internetową, salą gier oraz kinem, które obecnie pełni funkcje auli widowiskowej. W niej odbywają się koncerty, przedstawienia i różnorodne uroczystości gminne oraz patriotyczne. GOK prowadzi ożywioną działalność w zakresie imprez plenerowych i artystycznych. Corocznie w czerwcu organizuje Dni Babimostu, które każdego roku cieszą się wielkim powodzeniem. Organizuje także szereg imprez mających charakter cykliczny. Należą do nich wspomniane już dni Babimostu, przeglądy zespołów folklorystycznych, przeglądy chórów, orkiestr dętych, wieczory kolęd i pastorałek, dni seniora, konkursy poezji itd.
Do Gminnego Ośrodka Kultury należą również świetlice wiejskie w miejscowościach: Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Kolesin, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Laski. W nich oferta kulturalna skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży wiejskiej. W świetlicach w Nowym Kramsku i Podmoklach Małych zatrudnieni są instruktorzy, którzy popołudniami organizują dla nich zajęcia. W pozostałych miejscowościach świetlicami opiekują się sołtysi.

W Podmoklach Małych Centrum Kształcenia Ustawicznego – Wioska Internetowa. zapewnia mieszkańcom terenów wiejskich możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line (przez Internet) celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji. Centrum jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. W Podmoklach Małych jest to 10 stanowisk komputerowych i teleinformatycznych oraz tzw. biblioteczka multimedialna (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki, atlasy). Stwarza również możliwość nieodpłatnego dostępu do stworzonej na potrzeby projektu platformy e-edukacyjnej. Platforma ta zawiera różne kursy i szkolenia odbywające się przez Internet.
Gminny Ośrodek Kultury jest finansowany głównie z budżetu gminy. Pozyskuje także bardzo aktywnie środki z funduszy Unii Europejskiej, głównie za pośrednictwem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz programu „LEADER”

Biblioteka Publiczna w Babimoście powstała 7.02.1950r. Była spadkobierczynią polskiej biblioteki założonej przez Towarzystwo Czytelni Ludowych w czasach narodowej niewoli. W czerwcu 2000r. Biblioteka uroczyście obchodziła 50-lecie swojej działalności oraz przyjęła imię dr Wiesława Sautera - literata i historyka Ziemi Babimojskiej.
Biblioteka gromadzi księgozbiór beletrystyczny i popularnonaukowy oraz literaturą dla dzieci. Przechowywane są nieliczne wydania bibliofilskie. W ograniczonym zakresie gromadzi książki naukowe i fachowe. Gromadzi również zbiory specjalne, wśród nich dotyczące problematyki regionalnej, kasety z nagraniami dzieł literackich dla czytelników niewidzących i niedowidzących oraz kasety z filmami będącymi lekturami szkolnymi. Działalność Biblioteki służy promocji lokalnej kultury, historii i tradycji regionu.

Przy Bibliotece Publicznej w Babimoście działa Izba Pamiątek Regionalnych. Powstała w 1963 r. z inspiracji Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze. Izba dysponuje czterema pomieszczeniami. Jedno przeznaczone jest na zbiory etnograficzne - znajdują się w nim narzędzia rolnicze, stroje ludowe, sprzęty domowe, instrumenty muzyczne,  w tym kozioł weselny, sierszeńki i mazanki, krosna i narzędzia do obróbki lnu oraz pamiątki po Bractwie Rybackim. W drugim pomieszczeniu znajdują się zbiory historyczne - dokumenty i zdjęcia przedstawiające dzieje Babimojszczyzny. W trzeciej prezentowane są pamiątki po Jednostce Wojskowej, która wrosła w krajobraz Ziemi Babimojskiej w latach 1957-2004. W czwartym przedstawiony został Babimost współczesny. Jednakże główna uwaga skupiona została na Powstaniu Wielkopolskim, walce ludności rodzimej o zachowanie polskości w okresie rozbiorów, postaci starosty babimojskiego Krzysztofa Żegockiego. Izba pełni funkcję edukacyjną - odwiedzają ją wycieczki, obozy i kolonie, mieszkańcy Babimostu i okolic. Odbywają się w niej lekcje historii i zajęcia wychowawcze, wiążące emocjonalnie uczniów z ich Ziemią. Pełni funkcję promocyjną, gdyż odwiedzają ja ludzie pełniący istotną rolę w życiu kraju.

Na terenie Gminy Babimost znajdują się jeszcze dwie Izby Pamięci. Jedna z nich znajduje się przy Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych. Powstała w czerwcu 2004 roku z okazji jubileuszu 75 - lecia istnienia w tej miejscowości szkoły polskiej. Dzięki ofiarności mieszkańców Podmokli Małych i Wielkich oraz Lasek zgromadzono dużą liczbę pamiątek, które podzielono na kilka działów. Najstarsze dokumenty pochodzą z pierwszej połowy XIX w. Spisane są w j. niemieckim i dotyczą spraw codziennych np. regulacji kanału. Niezwykle oryginalnym dokumentem jest paszport z 1850 roku. Najbardziej bogate zbiory obrazują życie codzienne mieszkańców. Ciekawie prezentują się m.in. stare maglownice, oryginalne młynki do kawy czy też maselnice (kierzynki) oraz inny ciekawy sprzęt gospodarstwa domowego. Z przedmiotów typowo rolniczych można zobaczyć cepy, kosy, chomąta itp. Bardzo okazała jest kolekcja dokumentów dotyczących działalności szkoły polskiej w okresie międzywojennym . Zachowały się dzienniki lekcyjne, świadectwa i zdjęcia. Osobnym działem jest część poświęcona patronowi szkoły – Franciszkowi Sarnowskiemu. Dzięki przekazanym przez rodzinę pamiątkom można poznać życie i pracę tego niezwykłego pedagoga. Niezwykle interesujące eksponaty, w liczbie ponad 200 szt. zgromadzone zostały w jedynym w regionie Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych. W centralnym miejscu stoi wiatrak typu „Koźlak” z 1850 roku.

Izba Tradycji znajduje się także przy Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku. Pierwszymi eksponatami były Kronika Polskiej Szkoły Katolickiej w Nowym Kramsku i Album Uczniów Polskiej Szkoły Katolickiej z okresu od 11.06.1929 do dziś. Do najciekawszych pamiątek należą: kopie aktów zgonu mieszkańców Nowego i Starego Kramska więzionych w Oranienburgu, kopie listy mieszkańców Ziemi Babimojskiej będących więźniami obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, kopia świadectwa Wincentego Kapiwasa , pierwszego ucznia zapisanego do Polskiej Szkoły 11.06.1929r , zeszyty szkolne ucznia tej szkoły Zbigniewa Jujki, późniejszego znanego polskiego rysownika i satyryka oraz wiele innych dokumentów.

Wszystkie zgromadzone pamiątki są prezentowane uczniom na lekcjach historii i lekcjach wychowawczych, by młodzież szkolna znała wartość historii i jej rolę w życiu człowieka.

Zdj. Budynek Biblioteki i Izby Pamiątek Regionalnych w Babimoście. Stoją przed nim członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej z Babimostu  i Rady Młodzieży z Neuruppin.                            
Źródło:  Zdjęcie ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Babimoście

Położenie
Historia
Gospodarka
Oferta inwestycyjna
Kultura
Turystyka
Zabytki
Imprezy cykliczne
Baza noclegowa
Współpraca zagraniczna