Wybór języka
powrót

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Adres:
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

tel. 68 452 75 90
e-mail:
sekretariat@pcpr.powiat-zielonogorski.pl
strona www:
www.pcpr.powiat-zielonogorski.pl

Dyrektor: Anna Stęcel

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II realizuje zadania Powiatu Zielonogórskiego z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, do których należą:

  • z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób, dofinansowanie do: uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zakupów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży, dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej,

  • zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej:

opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych; prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki wychowankom rodzin zastępczych i niektórych typów placówek, pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy, pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulechowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie
Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci w Wojnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze