Wybór języka
powrót

INWESTYCJE Z PROW

Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła

10.09.2018

Powiat Zielonogórski realizuje obecnie projekt pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym wsi Bojadła". Na realizację tego zadania Powiat pozyskał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie
gruntów).
Realizacja projektu ma na celu poprawę rozłogu gospodarstw rolnych poprzez wykonanie
scalenia gruntów oraz poprawę warunków pracy i życia rolników w wyniku wykonania
nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego.
Celem szczegółowym dla poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw
oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.
Wartość projektu wynosi 4 702 246,98 zł, w tym dofinansowanie UE ze środków EFRROW w
wysokości 2 992 039,00 zł.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO

31.08.2018

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO
o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Bojadła

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 908) zawiadamiam, że w dniu 18 września 2018 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach przy ul. Bocznej 1 odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Bojadła.

Scalenie gruntów wykonywane jest w ramach poddziałania: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - scalenie gruntów” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zebrania jest odczytanie postanowienia Starosty Zielonogórskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego stosownie do art. 7 ust. 3 ww. ustawy gruntów wsi Bojadła.

Uczestnicy scalenia - właściciele bądź użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Ze względu na wagę tematu zebrania, jak i możliwością uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania organizatorzy proszą o przybycie na spotkanie wszystkich zainteresowanych lub ich pełnomocników.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,  poz.1257 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy, wywieszenie niniejszego obwieszczenia na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bojadłach, Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, w wyznaczonym do tego miejscu we wsi Bojadła, a także na stronie internetowej powiatu www.powiat-zielonogorski.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu, uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego.

 

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie 31 sierpnia 2018 r.

 

W piątek, 22 września, w miejscowości Ostrzyce (gm. Trzebiechów) odbyła się uroczystość oddania do użytku przebudowanej drogi powiatowej nr  1192F. Wzięli w niej udział m.in.: Edwin Łazicki – Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego, Dariusz Wróblewski - Starosta Zielonogórski, Czesław Hołołub – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego,  Stanisław Okopień – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego,  Leszek Klim - Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego, Anna Dunajska – Przewodnicząca Rady Gminy Trzebiechów, Izabella Staszak – Wójt Gminy Trzebiechów, Arkadiusz Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zdzisław Barłożewski – Sołtys Ostrzyc  oraz Julian Gacek i Norbert Jędrysiak – przedstawiciele wykonawcy.

 

więcej

W piątek 05 maja 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN (ETAP III)”, na które Powiat Zielonogórski dofinansowanie otrzymał z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych).

 

więcej