Wybór języka
powrót

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie Uchwały Nr VIII.40.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego  z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

  • Kandydatów do Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  • Każdy z ww. podmiotów może zgłosić jednego kandydata.
  • Zgłoszenia kandydatów dokonuje się poprzez przesłanie Karty zgłoszenia kandydata do Rady, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia,  na adres Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra.
  • Zgłoszenie  winno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.
  • Zgłoszenia złożone po terminie lub niepodpisane przez osoby upoważnione nie będą rozpatrywane.
  • W przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 9 kandydatów, Starosta Zielonogórski przedłuża termin zgłaszania kandydatów o kolejne 14 dni.

Terminarz naboru:

  • 24 lipca 2015 r.- ogłoszenie o naborze kandydatów,
  • do  25 sierpnia  2015 r. -zgłaszanie kandydatów,
  • do 2 września 2015 r. - opublikowanie listy nazwisk kandydatów wraz z nazwą desygnujących ich organizacji ,

Do karty zgłoszeniowej Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydata na członka rady działalności  pożytku  publicznego dołącza:

1)    oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o niekaralności za przestępstwo umyślne,

2)    potwierdzenie zgodności z oryginałem dokumentów uprawniających prawo do reprezentowania organizacji przez osobę podpisującą kartę zgłoszenia (odpis właściwego rejestru, pełnomocnictwo)

*nie dotyczy organizacji  wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Starostę Zielonogórskiego .

Załączniki: