Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu LI sesji Rady Powiatu

Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LI Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie honorowych wyróżnień „Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego”.
 4. Przyjęcie Protokołu nr L.2018.
 5. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Analiza oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok oraz analiza oświadczeń majątkowych za 2017 rok członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.
  1. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
  2. Wnioski i interpelacje radnych.
   1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 359);

2)       uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”, (druk 360); 

3)       zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, (druk 361);

4)       ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, (druk 362);

5)       zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II  w Zielonej Górze, (druk 363);

6)       określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, (druk 364);

7)       zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, (druk 366);

8)       zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 365);

 1. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.).
 2. Reminiscencje z działań Rady i Zarządu Powiatu Zielonogórskiego w latach 2014 – 2018 – zakończenie V kadencji.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie LI Sesji Rady Powiatu.

 

                       Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego
Edwin Łazicki