Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu IV sesji Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał IV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 roku o godz. 13:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr III.2018.
 4. Informacja Starosty Zielonogórskiego o działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. „Powiat Zielonogórski w 2019 roku” - prezentacja.
 10. Podjęcie uchwał:

1) delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, (druk 20);

2) rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Bełcze, Siadcza i Sosnówka, (druk 22); 

3) wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 23);

4) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 24);

5) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 21);

     11. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.

     12. Zamknięcie IV Sesji Rady Powiatu.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

                                                                                                                                    (-)