Wybór języka
powrót

Zasady udzielania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

1. Osoba uprawniona składa drogą mailową wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na adres:

pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl

Wniosek zawiera jednocześnie oświadczenie osoby uprawnionej o braku możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy prawnej.

Przed wysłaniem wniosku proszę zwrócić uwagę czy wszystkie wymagane dane zostały uzupełnione.

2. Pracownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze weryfikuje przesłany wniosek pod względem kompletności. W przypadku braków formalnych, pracownik Starostwa kontaktuje się z osobą uprawnioną, celem uzupełnienia wniosku.

3. Pracownik Starostwa kontaktuje się z osobą uprawnioną w celu ustalenia terminu udzielenia porady. Termin zostaje wpisany do kalendarza wizyt.

4. W wyznaczonym terminie radca prawny/adwokat/doradca obywatelski kontaktuje się z osobą uprawnioną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wskazanych we wniosku.

5. Osoba uprawniona po udzielonej poradzie może przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Anonimową opinię osoba uprawniona może przekazać za pośrednictwem:

a) tel.: 68 45 27 505,

b) e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl,

c) listownie:

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
Wydział Organizacyjny
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

6. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba uprawniona może złożyć wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z zawartym w nim oświadczeniem – ustnie przez telefon.
Nr tel. 68 45 27 505.