Wybór języka
powrót

Konsultacje

OGŁOSZENIE  STAROSTY  ZIELONOGÓRSKIEGO
W SPRAWIE  PRZEPROWADZENIA  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH
Z MIESZKAŃCAMI POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXII/290/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Zielonogórskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 2516).

Informuję mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych w przedmiocie łączenia Powiatu Zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu Zielona Góra.

  1. Termin konsultacji: od 20 grudnia 2013 r. do 14 lutego 2014 r.
  2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
  • spotkań publicznych,
  • zebrań z przedstawicielami wspólnot samorządowych z terenu powiatu,
  • próśb o opinię,
  • ankietowych badań opinii mieszkańców.

O terminach i miejscach spotkań publicznych lub zebrań z przedstawicielami wspólnot samorządowych z terenu powiatu, każdorazowo zawiadamia się mieszkańców poprzez umieszczenie informacji o spotkaniu lub zebraniu na stronie internetowej powiatu (www.powiat-zielonogorski.pl) pod hasłem „łączenie powiatów” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie.

Ankietowe badania opinii mieszkańców prowadzone będą poprzez wypełnienie ankiety umieszczonej na stronie internetowej powiatu (www.powiat-zielonogorski.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat-zielonogorski.pl) lub poprzez wypełnienie ankiety w wersji papierowej. Ankiety w wersji papierowej będzie można pobrać w biurach obsługi klienta w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze oraz
w Delegaturze Starostwa w Sulechowie. Wykaz miejsc, gdzie ankiety w wersji papierowej będzie można złożyć, dostępny będzie na  stronie internetowej powiatu (www.powiat-zielonogorski.pl).

Opinie
Konferencje
Wyniki ankiety