Wybór języka
powrót

Komisje Rady Powiatu

Komisja Rewizyjna:
1. Ryszard Górnicki - przewodniczący komisji
2. Gabriela Maciejewska - wiceprzewodnicząca Komisji
3. Jerzy Fabiś - członek Komisji
4. Dorota Laskowska-Kabała - członek Komisji

Komisji skarg, wniosków i petycji:
1. Aleksandra Szubert - przewodnicząca Komisji
2. Beata Zawada - wiceprzewodnicząca Komisji
3. Monika Stolińska - członek Komisji
4. Adam Jaskulski - członek Komisji

Komisję Budżetową w składzie:
1. Arkadiusz Mieczyński - przewodniczący Komisji
2. Leokadia Loch - wiceprzewodnicząca Komisji
3. Bernard Radny - członek Komisji
4. Marian Cygan - członek Komisji

Przedmiotem pracy Komisji będzie w szczególności opiniowanie projektów budżetu powiatu i
kontrolowanie jego realizacji oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności finansowej powiatu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego:
1. Jerzy Fabiś - przewodniczący Komisji
2. Bernard Radny - wiceprzewodniczący Komisji
3. Adam Jaskulski - członek Komisji
4. Monika Stolińska - członek Komisji
5. Wojciech Waligóra - członek Komisji
6. Gabriela Maciejewska - członek Komisji
7. Ewa Przybyła-Mężyńska - członek Komisji
8. Leokadia Loch - członek Komisji
9. Szymon Klocek - członek Komisji

Przedmiotem pracy Komisji będą w szczególności zadania w zakresie wypracowania zasad
zrównoważonego rozwoju gospodarki powiatu; prowadzenia polityki zmierzającej do racjonalnego
korzystania z powiatowych zasobów; gospodarki wodnej; ochrony środowiska i przyrody; rolnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego; promocji powiatu; turystyki; wypracowania aktywnych form
wspierania działań zmierzających do podnoszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego;
współpracy z właściwymi jednostkami administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa
publicznego; ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Pomocy
Społecznej:
1. Agnieszka Łukaszenko-Woźnica - przewodnicząca Komisji
2. Ewa Przybyła-Mężyńska - wiceprzewodnicząca Komisji
3. Monika Stolińska - członek Komisji
4. Dorota Laskowska-Kabała - członek Komisji
5. Beata Zawada - członek Komisji
6. Szymon Klocek - członek Komisji
7. Czesław Hołołub - członek Komisji
8. Arkadiusz Mieczyński - członek Komisji

Przedmiotem pracy Komisji będą w szczególności zadania w zakresie określania polityki
edukacyjnej; określania kierunków współdziałania w zakresie ochrony powiatowych dóbr kultury;
współpracy z organizacjami pozarządowymi; stwarzania warunków do rozwoju sportu;
podejmowania inicjatyw w celu realizacji przez powiat polityki prorodzinnej oraz pomocy
społecznej; promocji i ochrony zdrowia