Wybór języka
powrót

Nieodpłatna pomoc prawna i niedopłatne poradnictwo obywatelskie

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE,

NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

      Na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2024 r. działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. We wskazanych punktach świadczona jest również nieodpłatna mediacja. Pomoc udzielana jest osobiście w punktach.

Osoby uprawnione:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (osobie uprawnionej).

Przed uzyskaniem pomocy osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymienione poniżej.

W oświadczeniu osoba uprawniona podaje swoje imię i nazwisko, adres oraz PESEL. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przed udzieleniem pomocy dostarcza do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze:

-        kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

-        informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zapisy na wizyty:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i udzielanie nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń - po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży pomoc udzielana jest poza kolejnością.

Termin wizyty ustalany jest:

-        telefonicznie pod nr telefonu (68) 45 35 201 (dni i godziny, w których przyjmowane są zapisy telefoniczne to: poniedziałek: 7.30-16.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-15.00);

-        drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl (w treści e-maila należy podać lokalizację punktu i inicjały osoby rezerwującej; odpowiedź w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie zwrotnie na adres e-mail, z którego wpłynęła prośba o rezerwację);

-        poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi NPP i NPO dostępny pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-        poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

-        wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

-        sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

-        nieodpłatną mediację, lub

-        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

-        poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

-        przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

-        przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

-        przeprowadzenie mediacji;

-        udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji pełnią dyżury:

  • ul. Porzeczkowa 2, 66-003 Droszków (budynek świetlicy wiejskiej) – poniedziałek w godz. 1000-1400;
  • ul. Zielonogórska 2, 66-016 Czerwieńsk (ośrodek zdrowia) – środa w godz. 800-1200, czwartek w godz. 1300-1700, piątek w godz. 800-1200;
  • ul. Jana Pawła II 52, 66-100 Sulechów (Ośrodek Pomocy Społecznej) – od poniedziałku do piątku w godz. 800-1200;
  • ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów (Ośrodek Kultury) – środa w godz. 800-1200.

Potrzebę skorzystania z mediacji zarówno w powyższych jak i w pozostałych miejscowościach należy zgłosić telefonicznie pod nr (68) 45 35 201.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Potrzebę takiej porady należy zgłosić telefonicznie pod nr (68) 45 35 201.

Osoba korzystająca w punkcie z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może złożyć anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Opinię (część B karty pomocy) osoba uprawniona osobiście umieszcza w oznakowanej urnie lub przekazuje drogą elektroniczną bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.