Wybór języka
powrót

Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonanie  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz  podmioty określone
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571).

 

I.  Rodzaje  zadań  objętych  wsparciem przez   Powiat  Zielonogórski oraz wysokość środków planowanych na realizację tych zadań:

 

1.  zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia –  w szczególności dotyczące następujących przedsięwzięć:

a)   promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych  na terenie  gmin powiatu zielonogórskiego.

 

Wysokość środków planowanych na dofinansowanie ww. zadań: 10.000 zł.

Wysokość środków przekazanych na dofinansowanie ww. zadań w 2022 roku: 3 425,00  zł.

 

2. zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na – w szczególności dotyczące następujących przedsięwzięć:

a)    propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych aktywnych form kultury fizycznej  na terenie gmin powiatu zielonogórskiego,

b)    organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo rekreacyjnych na terenie   gmin powiatu zielonogórskiego,

c)     aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych na terenie gmin powiatu zielonogórskiego.

 

Wysokość środków planowanych na dofinansowanie ww. zadań: 15.000 zł.

Wysokość środków przekazanych na dofinansowanie ww. zadań w 2022 roku: 0 zł.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych, o których mowa w dziale I, przyznawane są       przez  Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, po ich wyłonieniu  w drodze konkursu  ofert,
  w  trybie  indywidualnych  rozstrzygnięć,  dla których nie stosuje się trybu odwołania.
 2. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie  zadań wymienionych w dziale I określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa o finansach publicznych.
 3. Kwota  dotacji  na  realizację   zadania  nie  może  przekroczyć   80%  rzeczywistych kosztów zadania.
 4. Kwota   proponowanej dotacji  może  być niższa  niż  wnioskowana  w  ofercie.  W takim przypadku   oferentowi  przysługuje  prawo rezygnacji z  realizacji zadania lub jeśli to jest możliwe – prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki  realizacji,  finansowania i  rozliczania dotowanego    zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Powiatem Zielonogórskim. W trakcie trwania zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów nie więcej niż 10%.
 6. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego może odmówić przyznania dotacji i podpisania  umowy organizacji wyłonionej  w konkursie w przypadku, gdy zostanie ujawniony fakt, że  rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną  ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.

 

 

 

 

III. Terminy i warunki realizacji zadań:

 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 14 sierpnia 2023 r., a kończy nie później niż 20 grudnia 2023 r. Szczegółowe terminy wykonania   zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. ( Dz. U. 2018. Poz. 2057).

Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać również ze strony internetowej Powiatu Zielonogórskiego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl/ oraz w Starostwie Powiatowym, ul. Podgórna 5,  pokój 210 ,p. Agata Ciemnoczołowska, tel. 68 45 27 558, 884804960

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oraz termin dokonywania wyboru ofert.

 1. Analizy formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana, specjalnie do tych celów, przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
 2. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

        1) jest zgodna z rodzajem zadań  objętych wsparciem,

        2) jest zgodna z działalnością statutową oferenta,

        3) wypełniona jest zgodnie z drukiem oferty i zawiera wszystkie wymagane w ofercie informacje i  załączniki.

 1. Oferty zawierające błędy formalne, dotyczące wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 mogą zostać  uzupełnione w ciągu 4 dni od powiadomienia o konieczności ich uzupełnienia.
 2. Oferty, które nie spełniają kryteriów formalnych, nie zostały uzupełnione lub   złożone po terminie – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, zostają poddane ocenie merytorycznej.
 4. Komisja konkursowa przy ocenie ofert stosuje następujące kryteria :

1) wartość merytoryczna oferty – 5 pkt.,

2) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań zleconych – 5 pkt.,

3) dysponowanie odpowiednią kadrą i bazą niezbędną do realizacji zadania – 5 pkt.,

4) ocena kalkulacji kosztów, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów – 5 pkt.,

5) stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych – 5 pkt.

Maksymalna ilość punktów – 25.

 1. Po zakończeniu prac komisja konkursowa przedstawia  Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego wyniki swoich prac w formie protokołu, który zawiera opinię  w sprawie wyboru bądź odrzucenia oferty. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego w terminie 14 dni od zakończenia prac  komisji konkursowej podejmie decyzję o wyborze ofert i udzielenia dotacji.

 

V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty:

 

1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 8 sierpnia 2023 r. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w  rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. ( Dz. U. 2018. Poz. 2057).  Druk dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/60/Ogloszenia/ oraz w Starostwie Powiatowym, ul. Podgórna 5,pokój 210, p. Agata Ciemnoczołowska, tel. 68 45 27 558, 884804960

 

2.Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). Na kopercie powinny znaleźć się następujące dane:

 

 1) nazwa i adres organizacji,

 2) nazwa zadania wnioskowanego do konkursu ofert.

 

 1. Do oferty należy dołączyć:

 

 1) aktualny wyciąg z rejestru lub z ewidencji  (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta*

 * tylko  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów, składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru ,

 3) aktualny statut.

 

 1. Oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionych pełnomocników, zgodnie
  z zapisami w dokumencie określającym status prawny organizacji pozarządowej.
 2. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem z aktualną datą i podpisane  przez  osoby uprawnione.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru i z wymaganymi załącznikami, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.