Wybór języka
powrót

XXXVII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego

W czwartek, 22 czerwca br., w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego obradowała Rada Powiatu Zielonogórskiego.

 

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski przedstawił informację o działaniach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Następnie radni przyjęli sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze za 2016 r.

W punkcie porządku obrad poświęconym podjęciu uchwał Rada powierzyła gminom: Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa i Nowogród Bobrzański zadanie własne Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Radni podjęli ponadto uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Kolejne podjęte jednogłośnie uchwały dotyczyły: wyrażenia zgody na oddanie w najem  budynku usytuowanego na działce nr 417/1, położonej w obrębie 1 miasta Sulechów, przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 103217 –l. Koszarowa w Sulechowie” oraz udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świdnica.

Radni zatwierdzili też roczne sprawozdania finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie oraz Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie. Ponadto uchwalono zmiany: wieloletniej prognozy finansowej powiatu, uchwały budżetowej na 2017 rok oraz w "Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022".

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/