Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Powiatu Zielonogóskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.z  2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu.
2. Przejęcie porządku obrad.
3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
6. Wnioski i interpelacje radnych,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2016-2025,
2) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
3) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
4) nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego,
5) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2017 rok.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2017-2025:

a) odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2017-2025,
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do opinii komisji,
e) przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
f) dyskusja,
g) głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2017-2025.

9. Podjęcie Uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2017 rok:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do opinii komisji,
e) przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja,
g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014 2022”.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Powiatu.

Informuję, że porządek obrad może ulec zmianie.

Edwin Łazicki
Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego