Wybór języka
powrót

Ogłoszenie o zwołaniu XLII sesji Rady Powiatu
21.12.2017 12:00 do: 21.12.2017 15:00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.z  2017 r. poz. 1868) Przewodniczący Rady zwołał XLII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

1) Otwarcie XLII Sesji Rady Powiatu.

2) Przejęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie Protokołu nr XL.2017

4) Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5) Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

6) Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.

7) Wnioski i interpelacje radnych,

8) Stanowisko Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie zagwarantowania opieki długoterminowej nad chorymi terminalnie mieszkańcami powiatu zielonogórskiego oraz utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

9) Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok (druk 295);
 2. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, (druk 296)
 3. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2018 rok; ( druk 294)
 4. zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, (druk 297).

10) Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2018-2025,

 1. odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2018-2025, (druk 292),
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 3. odczytanie opinii komisji stałych,
 4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do opinii komisji,
 5. przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 6. dyskusja,
 7. głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2018-2025.

11) Podjęcie Uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2018 rok

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej (druk 291),
 2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii komisji stałych,
 4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do opinii komisji,
 5. przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,
 6. dyskusja,
 7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2018 rok.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”;(druk 298).

13) Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

14) Wolne wnioski i zapytania.

15) Zamknięcie XLII Sesji Rady Powiatu.

Informuję, że porządek obrad może ulec zmianie.

Edwin Łazicki

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego