Wybór języka
powrót

Absolutorium dla Zarządu
25.06.2013 11:00

We wtorek, 25 czerwca br. w Szpitalu Rehabilitacyjno- Leczniczym dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego IV kadencji. Udział w niej wziął Zarząd Powiatu, ze Starostą Ireneuszem Plechanem na czele. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu- Edwin Łazicki.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu  w roku 2012oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o ww. sprawozdaniu  radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium. 

Na wtorkowej sesji Rada Powiatu zatwierdziła roczne sprawozdania finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie oraz  Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojnowie, decydując o pokryciu ujemnego wyniku finansowego w kwocie  20 058 ,76 zł przewyższającej  koszty amortyzacji.

Następnie Radni  uchwalili  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu oraz zmiany w  budżecie na 2013 rok, a także  w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Zielonogórskiego na lata 2008 – 2015". Ponadto zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Nowogród Bobrzański na  zadanie „Błękitne festiwale”. Podjęli również uchwałę w sprawie nadania statutu Lubuskiemu  Muzeum Wojskowemu w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie oraz dokonali uzupełnienia składu osobowego Rady Muzeum działającej przy tej placówce. Na sesji przyjęto też  Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015. Radni powiatowi postanowili również odwołać darowiznę działki zabudowanej, będącej we władaniu Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego w  Babimoście i dokonać jej sprzedaży zainteresowanej osobie, która zamieszkuje budynek usytuowany na tej działce.

Odpowiadając na wnioski Radnych, Starosta  poinformował o działaniach, jakie są planowane  w celu przeniesienia najemców lokalu mieszkalnego, znajdującego się na terenie szpitala w Wojnowie do innego lokalu, natomiast Etatowy Członek Zarządu Jerzy Fabiś udzielił informacji,  dotyczącej planowanego rozwiązania  kwestii zimowego utrzymania dróg w przyszłym sezonie.

Po czym obrady XXIX sesji Rady Powiatu zakończono.