Wybór języka
powrót

25.02.2022 r. Powiat Zielonogórski realizuje zadanie pod nazwą: „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła".

Na realizację tego zadania Powiat Zielonogórski pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego oraz dofinansowanie z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizacji przedmiotowej operacji na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie IV inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów), którego instytucją zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Realizacja projektu ma na celu poprawę rozłogu gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz poprawę warunków pracy i życia rolników w wyniku wykonania nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego. Celem szczegółowym dla poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek,
a także zróżnicowania produkcji rolnej.

 

Całkowity koszt inwestycji: 5 701 254,03 PLN

 

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 073 547,03PLN