Wybór języka
powrót

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1028F na odcinku Milsko - Dąbrowa

W ramach zadania wykonane zostanie wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1028F  od km 0+000,00 do km 3+929 na terenie Powiatu Zielonogórskiego w gminie Zabór na odcinku pomiędzy miejscowością Milsko i miejscowością Dąbrowa.

Zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1028F na odcinku Milsko - Dąbrowa o długości 3.929,04 mb. Nie przewiduje się zmian w przebiegu przedmiotowej drogi w planie. Planuje się zachować istniejącą szerokości jezdni, tj. 3,90m. Istniejąca jezdnia będzie sfrezowana. W miejscach powstałych najgłębszych ubytków będzie wykonana warstwa wyrównawcza. Na tak przygotowaną podbudowę zostanie ułożona warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego o gr 4-7 cm. W miejscach najgłębszych ubytków  będzie zabezpieczenie w postaci pasa geosiatki położonego na pokrytą emulsją - warstwę wyrównawczą. Dodatkowo zaprojektowano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Zaprojektowano także obustronne wzmocnienie poboczy, które zostaną ścięte, a następnie ułożona będzie warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie drogi  odbywać się będzie bez zmian, tj. spadkami poprzecznymi i podłużnymi powierzchniowo w tereny zielone w obrębie pasa drogowego.