Wybór języka: pl

Aktualności

6 września 2018 r. w sali narad Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie przy ulicy Piaskowej 53 w godzinach przedpołudniowych rozpoczęło się szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, powiatowej administracji zespolonej i powiatowych jednostek organizacyjnych.

więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO

31.08.2018

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO
o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Bojadła

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 908) zawiadamiam, że w dniu 18 września 2018 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach przy ul. Bocznej 1 odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Bojadła.

Scalenie gruntów wykonywane jest w ramach poddziałania: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - scalenie gruntów” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zebrania jest odczytanie postanowienia Starosty Zielonogórskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego stosownie do art. 7 ust. 3 ww. ustawy gruntów wsi Bojadła.

Uczestnicy scalenia - właściciele bądź użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Ze względu na wagę tematu zebrania, jak i możliwością uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania organizatorzy proszą o przybycie na spotkanie wszystkich zainteresowanych lub ich pełnomocników.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,  poz.1257 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy, wywieszenie niniejszego obwieszczenia na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bojadłach, Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, w wyznaczonym do tego miejscu we wsi Bojadła, a także na stronie internetowej powiatu www.powiat-zielonogorski.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu, uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego.

 

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie 31 sierpnia 2018 r.

 

XX Lubuskie Święto Plonów

30.08.2018

W niedzielę, 9 września odbędzie się Lubuskie Święto Plonów. Tegoroczna impreza zostanie zorganizowana w Babimoście. Dożynki rozpoczną się mszą świętą w kościele św. Wawrzyńca, następnie korowód przejdzie na plac przy Centrum Sportu i Rekreacji. Tam będzie czekać na przybyłych część obrzędowa, jak również artystyczna i świetna zabawa. Jako współorganizatorzy serdecznie zapraszamy. Więcej szczegółów na dołączonym plakacie.

28 sierpnia 2018 r. z okazji Powiatowego Dnia Organizacji Pozarządowych w Palmiarni w Zielonej Górze odbyło się spotkanie wyróżnionych statuetką „Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego” edycji  2016, 2017 i  2018 z władzami Starostwa Zielonogórskiego w osobach Starosty Zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego i Wicestarosty Zielonogórskiego Waldemara Kotlarskiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego z przewodniczącą panią Romualdą Cieślak- Jarecką.

więcej

Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 20. sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibę Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

więcej

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278

14.08.2018

W związku z przebudową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 278 leżącej  na terenie naszego powiatu na odcinku Sulechów – Konotop  planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu na czas robót zatwierdzonym  i wydanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Remont i utrudnienia z tym związane rozpoczną się już  21 sierpnia 2018 r. Natomiast termin zakończenia robót zaplanowany jest na  24 lutego 2020 r.

Ranking gmin

Mapa dojazdu