Wybór języka: pl

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Zielonogórskiego

Zarządzenie Nr 35.2018
Starosty Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 25 maja 2018 r. 

w sprawie określania zasad obejmowania patronatem przez Starostę Zielonogórskiego przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 21) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.1. Patronat Starosty Zielonogórskiego jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć związanych z bezpośrednią promocją, rozwojem i funkcjonowaniem powiatu zielonogórskiego.

2. Objęcie patronatem przez Starostę Zielonogórskiego dotyczy przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu dla powiatu zielonogórskiego.

§2.1. Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia przyczyniające się
do rozwoju powiatu w dziedzinach:

- promocji,

- pobudzaniu aktywności gospodarczej,

- oświaty,

- sportu,

- turystyki,

- kultury,

- polityki społecznej,

- przedsiębiorczości,

- ochrony środowiska,

- ochrony zdrowia,

- rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej.

2. W uzasadnionych przypadkach Starosta może objąć patronatem inne przedsięwzięcia niż wymienione w ust.1.

§3. Objęcie przez Starostę Zielonogórskiego patronatu nad wydarzeniem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego czy materialnego. 

§4.1. Patronatem Starosty nie obejmuje się przedsięwzięć organizowanych przez osoby prywatne oraz inicjatyw, które maja charakter komercyjny.

2. W wyjątkowych sytuacjach Starosta może objąć patronatem inicjatywę komercyjną, która miałaby charakter charytatywny lub służyłaby dobru publicznemu.

§5. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez Starostę Zielonogórskiego należy skierować w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra lub złożyć osobiście w Biurze ds. Promocji Powiatu, pokój 226, nr tel. 68 452 75 85, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.

§6.1. Podmiotem kompetentnym do złożenia wniosku o objęcie patronatem jest organizator przedsięwzięcia.

2. W przypadku imprezy o charakterze masowym, organizator musi spełnić wymogi, które określa ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 2015r., poz. 2139 z późn. zm.).

§7.1. Starosta podejmuje decyzję o objęciu przedsięwzięcia patronatem po zasięgnięciu opinii pracownika Biura ds. Promocji Powiatu.

2. O decyzji Starosty wnioskodawca informowany jest pisemnie w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§8.1. Udzielenie patronatu przez Starostę Zielonogórskiego zobowiązuje organizatora, do zamieszczenia informacji o patronacie we wszystkich formach promocyjnych i informacyjnych towarzyszących przedsięwzięciu (banery, komunikaty prasowe, plakaty, zaproszenia, itp.).

2. Podczas trwania przedsięwzięcia, objętego patronatem Starosty Zielonogórskiego, organizator jest zobligowany do umieszczenia znaków promocyjnych powiatu zielonogórskiego w widocznym miejscu.

3. W ciągu 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia organizator zobligowany jest do złożenia Staroście sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Zielonogórskiego.

§9.  W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat nad kolejną edycją, każdorazowo należy zwrócić się do Starosty. 

§10.1. W uzasadnionych przypadkach Starosta może zmienić decyzję w sprawie objęcia patronatem, o czym niezwłocznie, pisemnie informuje organizatora.

2. W przypadku zmiany decyzji w sprawie objęcia patronatem i odmowy objęcia patronatem, organizator zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia informacji o patronacie Starosty nad przedsięwzięciem (np. w materiałach promocyjnych, w informacjach medialnych itd.).

§11. Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez Starostę Zielonogórskiego stanowi Załącznik do Zarządzenia. 

§12. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Biura ds. Promocji Powiatu.

§13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Ranking gmin

Mapa dojazdu