Wybór języka: pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku

Adres:
Przytok ul. Pałacowa 1
66-003 Zabór 

tel. 68 327 44 10 
e-mail:
mosprzytok@o2.pl
ksiegowosc.przytok@wp.pl 
strona www: https://mos-przytok.edupage.org/
www.facebook.com/
MlodziezowyOsrodekSocjoterapii
WPrzytoku/timeline

Dyrektor: Paweł Osocki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku (gmina Zabór) mieści się na terenie ośmiohektarowego zabytkowego parku. Ośrodek prowadzony jest dla dzieci, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym zagrożone są niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Głównym zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków, w miarę możliwości, do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi, w integracji ze środowiskiem. Cele i zadania realizowane są według przyjętego przez Radę Pedagogiczną systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych oraz we współpracy z rodziną dziecka. Ośrodek zapewnia wychowankom naukę w szkole podstawowej, udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyktyczno – wychowawczych - umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno – oświatowych.

 

Ranking gmin

Mapa dojazdu