Wybór języka: pl

XVI Sesja Rady Powiatu - relacja

Dnia 19 grudnia 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53, odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki przedstawiając porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz przedstawił działania Zarządu,
a przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki, przedstawił działania podjęte
w okresie międzysesyjnym.

Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego Pani Edyta Dwojak odczytała projekt uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2020-2026 i uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2019 rok.

Obie uchwały zostały podjęte jednogłośnie zgodnie z obowiązującą procedura.

Ponadto Radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 117),

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2020 rok; ( druk 115),

- powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (druk 116),

- zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (druk 118),

- pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie za rok obrotowy 2018, (druk 120.),

- Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr IX.60.2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, .(druk 121),

- ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, (druk 119),

- zmiany uchwały nr VIII/57/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja
2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, (druk 122).

Prof. dr hab. Adam Huczyński (UAM) oraz Robert Waściński dyrektor ds. Rozwoju Rynku z Branżowego Centrum Badań i Certyfikacji wręczyli Panu Ryszardowi Majowi Międzynarodowy Certyfikat Jakości „Primus Nominatus” oraz tytuł Menedżer Jakości.

Zamknięto XVI Sesję Rady Powiatu

Ranking gmin

Mapa dojazdu