Wybór języka: pl

VII sesja Rady Powiatu

16 maja br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się VII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Beata Zawada. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz przedstawił informację o działaniach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Informację o działaniach Rady Powiatu złożyła także jej Wiceprzewodnicząca. W dalszej części sesji zabrali głos radni, Wójt Gminy Świdnica, Krzysztof Stefański oraz Burmistrz Sulechowa, Wojciech Sołtys.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Czesław Hołołub przystąpił do przeprowadzenia głosowań nad uchwałami w sprawie nadania honorowych wyróżnień Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, zawarcia porozumienia z gminą Czerwieńsk dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Czerwieńsk technikum, zmiany uchwały w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2019-2025, zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok oraz zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”,

Uchwalono również przekazanie Gminie Sulechów zadania zarządzania częścią pasa drogowego dróg powiatowych nr 1201F, 3801F, 3803F, 1187F, 1208F oraz wolę nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Sulechów

Rada Powiatu przez aklamację przyjęła stanowisko w sprawie ograniczenia naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Powiatu Zielonogórskiego (Dz. Urz. Wojew. Lubus. z 2018 poz. 1615), Rada Powiatu Zielonogórskiego podjęła następujące stanowisko:

Z uwagi na zaniepokojenie wynikające z działań Prezydenta Miasta Zielona Góra, zmierzających do ograniczenia dostępu do zielonogórskich szkół ponadpodstawowych absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych, spoza Miasta Zielona Góra, Rada Powiatu Zielonogórskiego niniejszym stanowiskiem podkreśla bezprawność uznawania miejsca zamieszkania uczniów jako kryterium naboru do szkół i jednocześnie wzywa Prezydenta Miasta Zielona Góra do respektowania przepisów prawa w tym zakresie.

Działania Prezydenta Miasta Zielona Góra stanowią rażące naruszenie  praw dziecka do wyboru szkoły, podczas gdy rolą organów władzy publicznej jest należyta dbałość o zabezpieczenie interesów dzieci w zakresie edukacji.

Jednocześnie, mając na uwadze dobro uczniów Powiatu Zielonogórskiego, Rada Powiatu Zielonogórskiego wyraża dezaprobatę co do braku współpracy Prezydenta Miasta Zielona Góra z Powiatem Zielonogórskim oraz wchodzącymi w jego skład gminami w celu rozwiązania problemu, związanego z rekrutacją na rok szkolny 2019/2020 i wzywa do podjęcia konstruktywnych działań, mających na celu zabezpieczenie interesu dzieci.    

Protokoły z sesji są dostępne na stronie: http://bip.powiat-zielonogorski.pl/152/Protokoly/

Ranking gmin

Mapa dojazdu