Wybór języka: pl

Uruchomienie Portalu Narada Koordynacyjna oraz Portalu Projektanta

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze informuje, że na stronie internetowej http://powiatzielonogorski.giportal.pl uruchomiony został darmowy Portal i.Narady, umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w powiecie zielonogórskim i na terenie Nowego Miasta Zielona Góra (byłej Gmina Zielona Góra), w ramach koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2020 poz.276 ze zm.).

Ideą Portalu jest umożliwienie podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu, projektantom i inwestorom składającym wnioski o skoordynowanie  usytuowania  projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej za pośrednictwem e-usług. Dostęp do portalu możliwy jest poprzez zakładkę "i.Narady".

Aby móc korzystać z tego Portalu należy pozyskać login i hasło, które zostaną nadane po złożeniu wniosku o przyznanie dostępu do systemu Geo-Info. Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej: https://bip.powiat-zielonogorski.pl/procedury/221/122/e-Uslugi_-_wniosek_o_przyznanie_dostepu_do_systemu_GEO-INFO/

Jednocześnie informujemy, iż na tej samej stronie dostępny jest, również darmowy Portal i.Projektant. Dziękitej e-usłudze projektant może złożyć wniosek o uzgodnienie przebiegu projektowanych sieci. Do składanego wniosku należy dodać odpowiednie załączniki oraz określić położenie przebiegu planowanej sieci uzbrojenia terenu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://bip.powiat-zielonogorski.pl/procedury/221/142/Koordynacja_usytuowania_projektowanej_sieci_uzbrojenia_terenu/

Po wystawieniu przez urząd Dokumentu Obliczenia Opłaty, projektant ma możliwość jego pobrania oraz wniesienia stosownej opłaty drogą elektroniczną.

Aby móc korzystać z tego Potalu należy posiadać login i hasło, które zostaną nadane po podpisaniu z nami umowy o przyznanie dostępu do systemu Geo-Info oraz złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

W związku z powyższym, uwzględniając zaistniałą sytuację epidemiologiczną, by zapewnić Państwu bezpieczeństwo zgodnie z zaleceniami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.374 ze zm.) zalecamy podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu składanie wniosków
o założenie konta w Portalu i.Narady.

Projektantów zainteresowanym podpisaniem z nami umowy prosimy o kontakt z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami za pośrednictwem ePUAP lub mailowo pod adresem: zudp@powiat-zielonogorski.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr-mi telefonów: 68 452 75 39, 68 452 75 92.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych Portali.

Ranking gmin

Mapa dojazdu