Wybór języka: pl

Ogłoszenie o zwołaniu XVI sesji Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511z późn. z,.) Przewodniczący Rady zwołał XVI sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2020-2026,

a       odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2020-2026, (druk 108),

b       odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

c       odczytanie opinii komisji stałych,

d       przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

e       dyskusja,

f        głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2020-2026.

    6. Podjęcie Uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2020 rok

a      odczytanie projektu uchwały budżetowej (druk 109),

b      odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c       odczytanie opinii komisji stałych,

d      przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,

e      dyskusja,

f        głosowanie nad projektem uchwały budżetowej powiatu zielonogórskiego na 2020 rok.

    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 117).

    8. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.

    9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

   10. Wolne wnioski.

   11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Zielonogórskiego na 2020 rok; ( druk 115)

2)     powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (druk 116);

3)     zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (druk 118);

4)     pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok obrotowy 2018, (druk 120.);

5)     uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr IX.60.2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, .(druk 121);

6)     ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, (druk 119).

   12. Wręczenie Panu Ryszardowi Majowi Międzynarodowego Certyfikatu Jakości „Primus Nominatus” oraz tytułu Menedżer Jakości.

   13. Odpowiedzi na wolne wnioski.

   14. Zamknięcie XVI Sesji Rady Powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Ranking gmin

Mapa dojazdu