Wybór języka: pl

Ogłoszenie o zwołaniu XLVI sesji Rady Powiatu
24.05.2018 12:00 do: 24.05.2018 15:00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z  2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał XLVI sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XLV.2017.
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 7. Wnioski i interpelacje radnych.
 8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pożytku Publicznego za 2016 r.”
  1. Informacje na temat stanu i struktury osób bezrobotnych w powiecie zielonogórskim w 2017 roku
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   Statutu Powiatu Zielonogórskiego, (druk 324);

2)   podziału powiatu zielonogórskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu, (druk325); 

3)   wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym nr 23, położonym w budynku przy Al. Niepodległości 33 w Sulechowie, (druk 326);

4)   zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, (druk 328);

5)   zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 327);

 1. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.).
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie XLVI Sesji Rady Powiatu.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego
Edwin Łazicki

Ranking gmin

Mapa dojazdu