Wybór języka: pl

Ogłoszenie o zwołaniu XLV sesji Rady Powiatu
26.04.2018 12:00 do: 26.04.2018 15:00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z  2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał  XLV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

1)             Otwarcie XLV Sesji Rady Powiatu.

2)             Przejęcie porządku obrad.

3)             Przyjęcie Protokołu nr XLIV.2017.

4)             Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5)             Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

6)             Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.

7)             Wnioski i interpelacje radnych,

8)             Informacja Roczna Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

9)             Podjęcie uchwał w sprawie:

  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, (druk 315);
  • zmieniająca uchwałę w sprawie  dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (druk 320);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń usytuowanych w budynku przy Al. Niepodległości 32 w Sulechowie, (druk 323);
  • zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, (druk 322);
  • zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”;(druk 321);

10)           Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

11)           Wolne wnioski i zapytania.

12)           Zamknięcie XLV Sesji Rady Powiatu.

 

 

 

 

         Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Ranking gmin

Mapa dojazdu