Wybór języka: pl

Ogłoszenie o zwołaniu XLIV sesji Rady Powiatu
27.03.2018 12:00 do: 27.03.2018 15:00

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z  2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) Przewodniczący Rady zwołał XLIV sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 marca (wtorek) 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

1) Otwarcie XLIV Sesji Rady Powiatu.

2) Przejęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie Protokołu nr XLIII.2017.

4) Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5) Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.

6) Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.

7) Wnioski i interpelacje radnych,

8) Informacja Roczna Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze za 2017 rok.

9) Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji W Zielonej Górze o Stanie Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego w 2017 r.

10) Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. wykazu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, (druk 311);
  2. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, (druk 312);
  3. rozpatrzenia skargi Pana ……………….; (druk 313);
  4. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć  w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, (druk 315);
  5. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019, (druk 316);
  6. wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2018-2025, (druk 317);
  7. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, (druk 318);
  8. zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”;(druk 314);
  9. przekazania Gminie Kargowa zadania zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 1191F, (druk 319).

11) Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

12) Wolne wnioski i zapytania.

13) Zamknięcie XLIV Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Ranking gmin

Mapa dojazdu