Wybór języka: pl

Ogłoszenie o zwołaniu VII sesji Rady Powiatu 16.05.2019 13:00

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał VII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku o godz. 13:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów nr V.2019 i VI.2019.
 4. Informacja Starosty Zielonogórskiego o działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 8. Informacja Roczna Państwowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Zielonej Górze.
 9. Informacja Roczna Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze za 2018 rok.

10. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o Stanie Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego w 2018 r.

11. Informacja w zakresie podejmowanych działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz działań organizacyjno-zarządczych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze w okresie 2018 r.

12. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Zielonogórskiego na 2018 rok

13. Wolne wnioski.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 42);

2)    nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 43);

3)    zawarcia porozumienia z gminą Czerwieńsk dotyczące założenia i prowadzenia przez Gminę Czerwieńsk technikum, (druk 44);

4)    zmiany uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, (druk 45);

5)    wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 46);

6)    zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 47);

7)    zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 48);

 1. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.
 2. Zamknięcie VII Sesji Rady Powiatu.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

                                 Edwin Łazicki

Ranking gmin

Mapa dojazdu