Wybór języka: pl

Ogłoszenie o zwołaniu IX sesji Rady Powiatu 26.06.2019 11:00

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał IX sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie IX Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr VII.2019  i nr VIII.2018 
 4. Informacja Starosty o działaniach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu zielonogórskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku 2018.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

       10. Wolne wnioski.

       11. Raport o stanie Powiatu Zielonogórskiego za 2018 rok i debata nad raportem:

1)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania, (druk 54).

       12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zarządu Powiatu Zielonogórskiego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania Budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i podjęcie uchwał wg porządku:

1)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018rok, (druk 55);

2)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego za 2018 rok,(druk 56);

       13. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie,(druk 57);

2)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SPZOZ
w Wojnowie,(druk 58);

3)   powierzenia Gminie Bojadła zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła, (druk 59);

4)   powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk (druk 60);

5)   powierzenia Gminie Kargowa zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa, (druk 61);

6)   powierzenia Gminie Nowogród Bobrzański zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, (druk 62);

7)   powierzenia Gminie Trzebiechów zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów, (druk 63;)

8)   wystąpienia Powiatu Zielonogórskiego z Zielonogórskiego Związku Powiatowo - Gminnego, (druk 64);

9)   udzielenia dotacji dla parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przybymierzu, (druk 65);

10) wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa w Sulechowie, (druk 66)

11) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, (druk 67); 

12) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 68);

13) zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 69).

       14. Odpowiedzi na wolne wnioski.

       15. Zamknięcie IX Sesji Rady Powiatu.

 

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

                                                                                           Edwin Łazicki

                                                                                                                                                          (-)

Ranking gmin

Mapa dojazdu