Wybór języka: pl

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace nad przygotowaniem Programu współpracy Powiatu Zielonogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Zgodnie z art. 5a. ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, Rada Powiatu Zielonogórskiego zamierza uchwalić roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
1) cel współpracy,
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy oraz priorytetowe zadania publiczne,
4) formy współpracy,
5) okres realizacji programu,
7) sposób realizacji programu,
8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu,
9) sposób oceny realizacji programu,
10) sposób tworzenia programu ,
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Wobec powyższego serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Zielonogórskiego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do zapoznania się projektem Programu Współpracy na 2023 rok oraz do zgłaszania ewentualnych propozycji dotyczących programu na załączonym druku „ Konsultacje społeczne”.
Wszelkie propozycje lub uwagi prosimy zgłaszać w ciągu siedmiu dni od ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 16.11.2022 na adres: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra pok. 210 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: agata.ciemnoczolowska@powiat-zielonogorski.pl.

Ranking gmin

Mapa dojazdu